Programunk : a Szivárvány Óvoda Nevelési Programja, amelyet nevelőtestületünk az " Óvodai nevelés országos alapprogramja " és a Közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény alapján önállóan készített, figyelembe véve a gyermekek egyéni sajátosságait, a szülők elvárásait, az eddig jól bevált eredményeket, hagyományainkat és az óvodánk makrokörnyezetét.

Nevelési programunk célja

Óvodánk tevékenységét az alábbi célok határozzák meg:

 • A három - hét éves gyermekek egészséges, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése sokféle színes tevékenység biztosításával, az eltérő fejlődési ütem és az egyéni sajátosságok figyelembevételével.
 • Biztonságos, családias légkör megteremtésével a testi, az érzelmi, értelmi és a szociális fejlődés elősegítése, a hátrányos helyzetből adódó hiányosságok kompenzálása.
 • Az egyénre szabott képességfejlesztéssel jól kommunikáló, az anyanyelv szabályait helyesen alkalmazó, kiegyensúlyozott, környezetében jól eligazodó gyermekek nevelése.
 • Környezetvédő magatartás megalapozása.


Óvodai nevelésünk feladatai

 • A szülői házból hozott szokások, elvárások, normák figyelembevételével a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztése, a csoporton belüli sajátos szerepének a kialakítása.
 • Sok közös élmény, tevékenység és együttlétek biztosításával az erkölcsi tulajdonságok megalapozása - figyelmesség, segítőkészség, szorgalom, kitartás, önzetlenség, együttérzés.
 • A szociális érzékenység kialakítása segítse a másság elfogadását, a barátkozást, az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősödését.
 • Az érzelmi alapigények biztosítása - biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzet - segítse a gyermekeket abban, hogy érzéseiket, gondolataikat szóval, mozgással, vizuális eszközökkel szabadon kifejezhessék.
 • A gyermekek kíváncsiságára, utánzási kedvére építve fejlődjön képességük, figyelmük, képzeletük, gondolkodásuk, kreativitásuk.

Óvodai nevelésünk alapvető területei

Az év folyamán az évszakhoz alkalmazkodva két napirendet készítünk. A jó idő beálltával életbe lép a nyári napirend, amikor minden tevékenység az udvaron illetve a szabadban zajlik.

Az egészséges életmód és alakítása

Célja:

Az óvodás korú ( 3 - 7 éves ) gyermekek testi fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód igényének kialakítása.


Az egészséges életmód alakításának feladatai:

1. A fejlődéshez szükséges egészséges környezet alakítása
2. A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése
3. A gyermekek edzése, mentális fejlesztése


A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:

 • Testápolás és tisztaság iránti igény kialakítása.
 • Felszólítás nélkül, önállóan mosakodnak, fogat mosnak, fésülködnek, használják a zsebkendőt.
 • Vigyáznak a tisztálkodási eszközökre, a mosdó és az öltöző rendjére, ha szükséges rendbe is teszik ezeket.
 • Teljes önállósággal, a kulturált étkezés szabályait betartva étkeznek. Esztétikusan terítenek, eldöntik, hogy mennyi ételt kérnek.
 • Öltözködésük önálló, figyelembe véve az időjárás változásait.
 • Ruhájukat összehajtva teszik zsákjukba, bekötik, bekapcsolják cipőjüket, felhúzzák cipzárjukat.
 • Vigyáznak környezetük rendjére, az ajtókat halkan csukják, nyitják, az eszközökkel óvatosan bánnak.
 • Iskolába lépés előtt a gyerekek képesek mindennapi szükségleteik életkoruknak megfelelő önálló kielégítésére.


Érzelmi nevelés és szocializáció

Célja:

Biztonságos légkör megteremtésével a gyermekek érzelmi életének és társas kapcsolatainak pozitív fejlesztése, a szociális tanulás elősegítése a csoportnormák alapján.

Feladatai:

1. Az érzelmi stabilitás kialakítása, szeretetteljes, barátságos környezet, családias légkör megteremtésével.
2. A felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek társas kapcsolatainak és érzelmi szükségleteinek kielégítése. A közös élményekre épülő magatartási szokások és erkölcsi normák rendszerének kialakítása.


A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:

 • Alkalmazkodnak a csoportban és az óvodában kialakult szokásokhoz, aktívan részt vesznek a közös tevékenységekben
 • Kötődnek az óvodához, csoporttársaikhoz, az őket körülvevő felnőttekhez, baráti kapcsolatok alakulnak ki
 • Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel szemben
 • Társaikat segítik, toleránsak, elfogadják a másságot
 • Konfliktushelyzetüket önállóan megoldják
 • Kialakul önfegyelmük, reális értékítéletük

Anyanyelvi nevelés, kommunikáció


Célja:

A gyermekek anyanyelvének fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása. Beszédkedv fenntartása, a gyermekek meghallgatása, a gyermeki kérdések érvényesülésének megvalósítása.

Feladata:

1. Beszélgetésre alkalmas légkör megteremtésével arra ösztönözzük a gyermeket, hogy élményeiket, gondolataikat bátran mondják el
2. Folyamatos szókincsbővítéssel a beszédszínvonal emelése, a helyes kiejtés gyakorlása, fejlesztése
3. A drámajátékok, szituációs játékok alkalmazásával a gyermekek személyiségének, kommunikációs képességeinek fejlesztése
4. A társas érintkezésben alkalmazott viselkedési formák gyakorlása


A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:

 • Gondolataikat, élményeiket az anyanyelv szabályainak figyelembevételével mondják el
 • Beszédük folyamatos, logikus
 • A tanulás során elsajátított kifejezéseket használják a mindennapi beszédben
 • Kialakul beszédfegyelmük, alkalmazzák a metakommunikáció szabályait
 • Viselkedésükben tükröződnek az udvarias viselkedés szabályai
 • A mindennapi életben használják a drámajátékokban elsajátított képességeket
 • Képekről önállóan tudjanak elmondani összefüggő történeteket
 • Képnézegetés közben ismerjék fel a sorrendiséget

Játék


A tevékenység célja:

A belülről vezérelt játék fejlesztésével a gyermek azon képességeinek, személyiségjegyének, tulajdonságainak alakítása, amely lehetővé teszi, hogy magasabb fejlődési szintre jusson.

Feladata:

1. Derűs hangulatú alkotó légkör biztosítása, melyben a gyermek maga döntheti el, hogy milyen eszközökkel, milyen témát választ
2. A gyermeki játék fajtáinak, tartalmának gazdagítása, minőségének javítása
3. Az óvodapedagógus játékfejlesztésének lehetőségei


A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:

 • Hosszabb időn keresztül ( akár napokig is ) legyenek képesek egy témát játszani.
 • Értsék meg és fogadják el társaik elgondolását, alkalmazkodjanak a kialakult szabályokhoz
 • Megfelelő élmény és tapasztalat után kezdeményezzenek önálló szerepjátékot, ehhez előzetesen készítsenek terveket
 • Játékukhoz, dramatizálásukhoz, bábozáshoz készítsenek eszközöket, kiegészítőket
 • Alkalmazkodjanak a játékfajtára jellemző szabályokhoz, tudjanak lemondani, kedvezőtlenebb szerepeket vállalni
 • Játékukban legyen jelen az egészséges versenyszellem
 • Tudjanak társaikkal folyamatosan kommunikálni, legyenek képesek játékukban párbeszédekre


Mozgás

A tevékenység célja:

A mozgás megszerettetése és a mozgásigény kielégítése.
A mozgástapasztalatok bővítése gyakorlási lehetőségek biztosításával.
A testi képességek - fizikai erőnlét - fejlesztése.


Feladata:

1. Az óvodai mozgásfejlesztés lehetőségeinek kihasználása a személyiségfejlesztés érdekében.
2. Az megfelelő mennyiségű és minőségű mozgáslehetőség és ezek feltételrendszerének biztosítása.

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén

 • A gyermekek szívesen, örömmel mozognak, s kitartóak a mozgásos játékokban
 • Növekszik teljesítőképességük, mozgásuk összerendezett, ügyes, megfelelő ritmusú
 • Kialakul téri-, idő-, tájékozódó képességük.
 • A szabályok pontos betartásával játszanak egyéni, csoportos sor- és váltóversenyt (kitartás, önuralom, feladattudat.
 • Meg tanulnak labdát vezetni, célba dobni
 • Szívesen futnak, kocognak

 

A külső világ tevékeny megismerése

A tevékenység célja:

A gyermekek jussanak olyan tudás, tapasztalat birtokába, amelyek a közvetlen és tágabb természeti, emberi, tárgyi világban való eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.
Tevékenységeik közben szerezzenek ismeretet a környező valóság jelenségeiről, formáiról, mennyiségi viszonyairól, tárgyak tulajdonságairól.

Feladata:

1. A gyermekek a természeti és társadalmi környezetből szerzett ismereteinek bővítése.
2. Közvetlen tapasztalat- és ismeretszerzés során a kommunikációs képességek fejlesztése.
3. A tevékenységek szervezeti formáinak biztosítása.

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:

 • A gyermekek tisztelik és szeretik a természetet, védik, óvják környezetüket
 • A gyerekek tudják szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét, óvodájuk nevét és címét
 • Tudják születési helyüket és idejüket
 • Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik ezek jellegzetességeit, egymásutániságát
 • Ismerik a testrészeket és azok funkcióit
 • Észreveszik és gyönyörködnek a természet szépségeiben
 • Ismerik a házi-, a vadon élő állatok közötti jellemző különbséget, néhány bogarat, madarat, ezek életmódját, jellegzetes jegyeit
 • Ismerik a fő növényféleségeket, ezek hasznát, gondozzák a környezetükben lévő növényeket
 • Ismerik a közlekedési eszközöket, az elemi közlekedési szabályokat, és az utcával kapcsolatos viselkedési szabályokat is
 • Ismernek az óvoda környékén néhány intézményt, és a város nevezetesebb épületeit. nevezetes épületet. Ez lehetőséget teremt a koruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz
 • A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, össze tudják hasonlítani mennyiség, nagyság, forma, szín szerint
 • Egy-egy kiemelt tulajdonság alapján tudnak tárgyakat, személyeket, halmazokat szétválogatni, összehasonlítani, sorozatokat hoznak létre
 • Tapasztalatokat szereznek a geometria és a tükörkép köréből, tájékozódnak és építkeznek térben és síkban
 • Megkülönböztetik a jobbra, balra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat ( pl. alá, fölé, közé, stb. )


Mese - Vers

A tevékenység célja:

A 3 -7 éves gyermek érzelmi, értelmi, etikai esztétikai fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása a gyermekirodalom sajátos eszközeivel ( mese, vers, dramatikus játék, …).

Feladata:

1. A megfelelő irodalmi anyagkiválasztása
2. Az óvodáskorban megjelenő jellegzetes tartalmak jelenlétének, feltételeinek biztosítása
3. A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése mesével, versel, dramatizálással.


A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:

 • A gyermekek játékaik során szívesen mondókáznak, verselnek
 • 8-10 mondókát, 8-12 verset és 10-15 mesét jegyeznek meg. ( Ezek csak keretszámok. )
 • Önállóan is kezdeményeznek mesét, báboznak, dramatizálnak
 • Örömmel várják a mesélést, a folytatásos meseregények szálait össze tudják kötni
 • Önállóan találnak ki meséket, történeteket és azokat mozgással is megjelenítik
 • Képekről felismerik kedvenc meséiket
 • Szívesen nézegetnek meséskönyveket, a könyvre vigyáznak

 

Ének - zene

A tevékenység célja:

A gyermekek azon képességeinek fejlesztése, amely megalapozza zenei anyanyelvüket. Az együttes énekléssel és játékkal a zenei ízlés kialakítása.

Feladatai:

 • 1. Az életkornak és a gyermekek képességeinek megfelelő anyag kiválasztása.
  2. A tevékenység szervezeti formája.


  A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:
 • Szeretnek énekelni
 • Önállóan, gátlások nélkül énekelnek, tudnak mozgást, ritmust érzékeltetni, dallamot improvizálni
 • A bemutatott élőzenét, az eltérő hangulatú népdalokat, műdalokat figyelmesen hallgatják
 • Párbeszédes, felelgetős dalokat énekelnek
 • Ismerik a tá- ti-ti, szinkópa ritmusokat, a szünetet
 • Nevezzék meg és használják a különböző ritmushangszereket: dob, ritmusbor, cintányér, zenei háromszög, stb.
 • A dal ütemhangsúlya szerint ki tudják emelni a kettes lüktetést, az egyenletes lüktetést pedig meg tudják különböztetni a dal ritmusától.
 • Csoportosan és egyénileg vissza tudnak tapsolni 2/4-es motívumokat.
 • Ismerik a gyors- lassú és halk- hangos közötti különbséget, tudnak igy énekelni és beszélni.
 • Tudnak szöveg nélkül is dalokat dúdolni, hosszabb periódusokat ( hallható jelre ) magukban is hangosan énekelni.
 • 3 fokozatban felismerik a magasabb és mélyebb hangok közötti különbséget.
 • Egyszerű, játékos táncmozdulatokat esztétikusan, kedvvel végeznek.


Rajzolás, mintázás, kézimunka


A tevékenység célja:

A gyermekek tanulják meg kifejezni érzéseiket, élményeiket, egyéni képességüknek megfelelően jussanak el a kép-plasztikai kifejezésmód birtokába, fejlődjön szépérzékük esztétikai fogékonyságuk.

Feladata:

1. A gyermekek ismerjenek minél több technikát, jussanak az ábrázolás élményéhez.
2. Megfelelő élményanyag biztosításával alkotó légkör kialakítása.
3. A gyermekek ösztönzése. Kreativitás, egyéni képességek fejlesztése. Tehetséggondozás.


A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:

 • A gyerekek képesek az átélt élmények, mesék, versek, dalok szereplőinek, jeleneteinek képi, plasztikai kifejezésére
 • Közös játékaikhoz, dramatizálásukhoz, bábozáshoz eszközöket készítenek
 • Ismerik és alkalmazzák alkotásaikban az ábrázolási technikákat. ( A technikák felsorolása a mellékletben. )
 • Társaiknak, szüleiknek ajándékokat készítenek
 • Környezetük formálásában tevékenyen részt vesznek
 • Megismerkednek műalkotásokkal, fejlődik esztétikai érzékük, ízlésviláguk

Játékok:

Éneklő pacik| alapok | csoportok | életképek | események | házirend | programunk | aktuális |
Debrecen © Szivárvány Óvoda

googlePR.hu - ingyenes PageRank Google PageRank toplista Bannercsere linkcsere