Szivárvány Óvoda
Házirendje

2010.
HÁZIREND


Amely kiterjed a Szivárvány Óvodába járó gyermekekre és szüleikre - mit törvényes képviselőikre - az intézmény pedagógusaira, egyéb alkalmazottaira, az épületben benntartózkodókra, belépőkre.
A házirendben foglaltak megtartása - a felelősségre vonás terhe mellett - mindenkire nézve kötelező az intézménybe történő belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben.
Elfogadásának módja: a nevelőtestület fogadja el az óvodavezető javaslatára, az SZM képviselői egyetértési jogot gyakorolnak.
Házirendünk célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt, biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek megfelelő életrend szerint nevelkedhessenek.
Házirendünk feladata, hogy - összhangban az óvoda nevelési programjával, az oktatási törvényben foglaltakkal, valamint az SZMSZ szabályaival - segítse a Kedves Szülőket az óvodai életben való eligazodásban, tájékozódásban, a helyi szokások megértésében, megtanulásában.
Minden olyan lényeges információt itt adunk meg, mely szükséges az óvodai élethez. Házirendünkben foglaltak megtartása a gyermekek, a szülők, az itt dolgozók érdekeit egyaránt szolgálja.
Biztonságot, kapaszkodót ad az óvodába lépés pillanatától a mindenkit érintő jogok és kötelezettségek rendszerében, s egyben alapja annak, hogy harmonikus, nyugodt, toleráns, partneri viszonyban gondoskodhassunk a ránk bízott kisgyermekekről.
Házirendünk hatályba lépése után jogszabályként fog funkcionálni, ezért a benne foglaltak be nem tartása számon kérhető.
Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük:,
- tanulják meg tisztelni a felnőtteket
- szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, különbözőségét
- legyenek képesek alkalmazkodni is
- konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg
- Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.
Általános információk az óvodáról

Az óvoda neve: Szivárvány Óvoda
Címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 39.
Telefonszáma:II. épület 52/ 449 - 102 I. épület 52/ 413-238
Az óvoda vezetője: /II. épület/
Az óvoda vezető helyettese: /I. épület emelet/
Gyermekvédelmi felelős: /II. épület/
Fejlesztőpedagógus: / I. épület/
Honlap: szivarvanyovoda.eu

Az óvoda nyitva tartása: 6.00 - 17.30


Felvételi körzetének jegyzéke az óvoda vezetőjénél található.
Az óvodában a nevelési év szeptember 01 - augusztus 31-ig tart.
Az oktatási év szeptember 01 - május 31-ig tart. A nyári zárásról a szülők február 15 - ig tájékoztatást kapnak. Erre az időszakra a Fenntartó által évente meghatározott óvodákban ügyeletet lehet kérni.
Nevelés nélküli napok száma évente: 5 munkanap
Reggeli ügyelet: 600 - 700 óráig az évente meghatározott csoportban
Délutáni ügyelet: 1700 - 1730 óráig az évente meghatározott csoportban.

Reggel 7 - 17 óráig a gyermekek saját csoportjukban tartózkodnak, ahol kétheti váltásban két óvodapedagógus és egy dajka foglalkozik velük.
Alacsony létszám esetén az óvoda összevont csoportokkal működik. Bármely okból lecsökkenő gyermeklétszámnál az intézmény fenntartja jogát az összevonásra.

Nevelésünk alapvető célja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek családjuk körében. Ezért javasoljuk, hogy a gyermekek napi 10 óránál többet ne tartózkodjanak az intézményben. /Kt 24 § 4./
A gyermekek amennyiben lehetséges,1/2 9-ig érkezzenek az óvodába. A későn érkező gyermek zavarja a csoport megszokott rendjét, nem tud részt venni folyamatosan és rendszeresen a játékban, a különböző tevékenységben.
Tartózkodunk minden olyan döntéstől, intézkedéstől, amely sérti a gyermekek személyiségi jogait.
A gyermeknek joga van , hogy életkorának, képességeinek , érdeklődésének, adottságainak, megfelelően egészséges környezetben nevelkedjék..
Tiszteletben tartjuk, és tartatjuk a gyermek személyiségét, emberi méltóságát, védelmet biztosítunk számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
A gyermekek nem részesülnek hátrányos megkülönböztetésben, tőle ételt és levegőztetést nem vonunk meg, nem alkalmazunk megalázó büntetést és testi fenyítést.


1./ A gyermekek az óvodában

• Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig - ha a jogszabály másképp nem rendelkezik - legfeljebb 8 éves korig nevelő intézmény (K.T. 24.§ 1. bek.). A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, melyben a hatodik - adott év május 31. napjáig - legkésőbb, melyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. Amennyiben a tankötelezettség teljesítése érdekében arra szükség van a Városi Pedagógiai Szakszolgálat, illetve Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálja a gyermeket.
• Az óvoda feladata a gyermekek értelmi-,beszéd-,hallás-,látás-,mozgás fejlődésének figyelemmel kísérése.
• Óvodánkban saját magunk által írt, Színesvilág Nevelési Program alapján dolgozunk.

• A gyermek igénybe veheti az óvodát, ha harmadik életévét betöltötte és szobatiszta, teljesen egészséges és a szülő az étkezési térítési díjat befizette.

• Az óvodai ellátás ingyenes.

• Abban az évben, amelyben a gyermek ötödik életévét betöltötte, napi 4 órát köteles részt venni az óvodai nevelésben.
• A gyermek bármilyen okból történő hiányzását a szülő köteles bejelenteni.

• Abban az esetben, ha a szülő három napnál hosszabb ideig (üdülés, külföldön tartózkodás) nem kívánja gyermeke számára az óvodai ellátást igénybe venni, az intézmény vezetőjétől írásban kell engedélyt kérjen.

• A gyermeket érintő napirendet (téli, nyári ) az életkori sajátosságoknak megfelelően minden csoport saját maga alakítja ki. A csoportra vonatkozó heti és napirend az öltözőkben van elhelyezve.

• A gyermekek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség megállapítása egységes szempontsor alapján történik. Amennyiben a szülő és a pedagógus úgy ítéli meg szülői kérésre / a január 01. - május 31. között született tanköteles korú / a gyermek további egy évre óvodában maradhat, mely kérelmet az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

• Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek másik óvodába megy, ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, megkezdi iskolai tanulmányait, illetve aki szóbeli és írásbeli figyelmeztetés után is igazolatlanul hiányzik az óvodából (7 nap / év) kivéve, ha a Gyámhatóság intézkedésére vette fel őt az óvoda, illetve betöltötte 5. életévét.

• A tanköteles korúak (5 évesek) igazolatlan hiányzása esetén írásbeli felszólítást küldünk, utána értesítjük a Jegyzőt. Másik intézménybe átíráshoz szükséges igazolást a fogadó intézményben kell leadni.

• A fakultatív hit és vallásoktatás hetente egy délelőtt a nevelői szobában történik, melyre a szülők írásba jelentkezhetnek.


2./ Védő, óvó rendelkezések

• A kapu használatánál kérjük, minden esetben győződjenek meg arról, hogy a kaput gondosan becsukták és bereteszelték

• A kézből - kézbe történő gyermekátadáskor az átvevő vállalja a további felelősséget.

• A gyermeket az óvodából csak a szülő, vagy az általa írásban megjelölt személy viheti el.

• A gyermek, amennyiben az óvodai nyitva tartás ( 17.30 ) idején túl az intézményben marad, értesíteni kell a szülőt. A Gyermekjóléti Szolgálatot és a Területi Gyermekvédelmi Szolgálatot (Debrecen, Vármegyeháza u. 9).

• A gyermekekkel egészségük és testi épségükre vonatkozó szabályokat az életkoruknak megfelelő szinten ismertetjük.

• Óvodánk udvara nem nyilvános játszótér, ezért a játékeszközöket csak az óvodás korú gyermekek - a balesetek elkerülése érdekében - csak a szülőnek való átadásig használhatják.
• Azokon a rendezvényeken, melyeken a szülők is hivatalosak a szülő köteles a gyermeke biztonságáról gondoskodni, és az óvoda szabályait betartani.

• A gyermekek elhanyagolására, veszélyetetettségére utaló jelek észlelésekor a tapasztaltakat jelentjük a gyermekvédelmi szerveknek.

• A gyermeki jogok védelme érdekében kapcsolatot tartunk az DMJV. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Az együttműködés rendszeres, és szükség szerinti. A kapcsolatot a gyermekvédelmi felelős és az óvodavezető tartja.

• A rehabilitációra szoruló gyermekek érdekében kapcsolatunk van a Gyermek Rehabilitációs Központtal, mely kölcsönös tájékozódásra, tapasztalatcserére épül.


• Rendkívüli esemény, bombariadó esetén a gyerekeket a József Attila Általános Iskolába kísérjük.
A kivonulást a tűzriadó terv szerint kell alkalmazzuk.


3./ A gyermek étkezése az óvodában


• Az óvodában a gyerekek háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) kapnak, melyet központi konyháról szállítanak. A heti étlapról tájékoztatjuk a szülőket. Intézményünkben csak ellenőrzött minőségű ételt fogyasztunk.

• A tej vagy liszt érzékenység, cukorbetegség esetén is biztosított a gyermekek óvodai étkezése.

• Mivel az első étkezésre 9 óra körül kerül sor jó, ha a gyermek otthon reggelizik.

• A kulturált étkezés szabályait betartani csak akkor tudjuk, ha érkezéskor-távozáskor édességet, csokoládét, rágcsálni valót nem fogyasztanak.

• Térítési díj befizetése minden hónapban, előre megjelölt napokon történik, melyről a hirdetőtáblán értesítjük a szülőket.

• Amennyiben a szülő a térítési díjat nem egyenlíti ki, gyermeke részére étkezést nem tudunk biztosítani.

• Hiányzás esetén, a bejelentéstől számolt második munkanaptól tudjuk az étkezést lemondani, illetve újból megrendelni.

• A lemondott étkezési napok díját a következő havi befizetésnél tudjuk jóváírni. A be nem jelentett, vagy későn jelentett hiányzás estén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak igényt.

• Az étkezési térítési díjat az érvényes rendeletek alapján állapítjuk meg.

• A szülő igényelhet térítésdíj kedvezményt, melyet minden hónap 15- ig nyújthat be az óvodába. A kedvezmény mértékéről írásban kap értesítést, mely a következő hónap elejétől érvényesíthető.

4./ A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok


• Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.

• Az óvodapedagógusoknak tilos az otthonról behozott gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán. Kivéve allergia (pipa) és magas láz azonnali csillapítására szolgáló készítményt.

• A krónikus betegségekről célszerű az óvodát tájékoztatni.

• A gyermekek napközbeni megbetegedésekor értesítjük a szülőket, hogy minél hamarabb orvoshoz kerüljenek. Ezért kérnénk a szülőket, hogy pontos elérhetőségét jelezze, adataiban történt változást 8 napon belül közölje.

• Megelőzés érdekében célszerű a gyermekek hajas fejbőrének hetenkénti átvizsgálása.

• Az oktatási év alatt a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek.

• Az egészségvédelem érdekében a csoportszobába, mosdóba, utcai cipővel belépni nem lehet.

• Az óvoda egészségügyi ellátása:
a védőnők -havi egy alkalommal (4 órában) tisztasági vizsgálatot végeznek a gyerekek körében .A vizsgálat kiterjed a környezet higiénéjére,egészségnevelésre is.


• Környezetünk tisztaságának megőrzése és a személyes példaadás érdekében az óvoda területére cigarettával belépni nem lehet.

• Az óvodában a gyermek ruházatát jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság. Szükséges az öltözéshez tartalék ruha. Legyen az óvodásnak tornafelszerelése, váltócipője, udvari öltözéke.

• Jó, ha a ruhadarabokat, lábbelit a megkülönböztetés érdekében jellel látják el.

• Az óvodába nem célszerű drága játékot, ékszert behozni, ezekért felelősséget vállalni nem tudunk.

• Óvodánkban sok játékeszköz van, de gyermek természetesen elhozhatja egy-egy kedvencét (plüssállat, baba, párna) melynek beviteléről tájékoztatást kérünk.

5./ Együttműködés a szülőkkel


• Óvodánkban Szülői Munkaközösség működik, melynek tagjait a szülők többsége választja meg.

• Gyermekközösségünk nagyobb legalább 50 %-át érintő kérdésekben az SZM vezető tájékoztatást kérhet, illetve tanácskozási joggal részt vehet a Nevelőtestületi értekezleten.
• Az SZM figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

• A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.

• Szülő kötelessége, hogy tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint a munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.

• A szülőnek joga a szabad óvodaválasztás

• A szülőnek joga van, hogy megismerje az óvoda házirendjét, saját nevelési programját.

• A szülőnek joga, hogy gyermeke fejlődéséről érdemi tájékoztatást kapjon, melyet a csoporthoz tartozó pedagógusoktól és az óvoda vezetőjétől kaphat.

• A szülőnek joga, hogy a halmozottan hátrányos gyermeke óvodába járásához támogatást kapjon,de kötelessége,hogy legalább napi 6 órában a gyermek az óvodában tartózkodjon.

• A szülő kötelessége a pedagógiai szakszolgálati ellátás igénybe vétele, amennyiben ezt a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezik.

• Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükségünk van az együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre.

• Az óvodánk nyitott, ezért előzetes egyeztetés alapján megfigyelhetik az óvodai életet.

• A szülőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy nyugodt körülmények között beszélgetést kezdeményezzenek a pedagógusokkal. Ezért kerüljék a reggeli - délutáni hosszabb beszélgetést. Ezek a találkozások kizárólag rövid információátadásra korlátozódjanak.

• A csoportban dolgozó óvodapedagógusokat a többi gyermek biztonsága érdekében csak 10.30 - 12.00 óra között hívják telefonhoz.
Az üzenetet az óvodavezető vagy az óvodatitkár veszi, szóbeli információátadás minden esetben megtörténik.

• A szülő gyermeke emberi méltóságát nem sértheti meg és erre felhatalmazást sem adhat

• Kérjük, hogy óvja és becsültesse meg gyermekével az óvoda tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat.

6./ Benntartózkodás, udvar, öltöző

• Az óvoda épületében csak a konkrét céllal rendelkező személyek tartózkodhatnak. Idegenek számára minden esetben kíséretről gondoskodunk.

• A gyermekek zavartalan le- és felöltöztetése érdekében és a helyszűke miatt az öltözőben gyermekenként maximum két kísérő tartózkodjon, annyi ideig, amennyit a gyermek öltöztetése igénybe vesz.

• Az óvoda egész területén különböző hirdetményeket, reklámhordozókat csak vezetői engedéllyel lehet elhelyezni.

• Az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az intézményben.

A Házirend betartása az óvoda működésére tekintettel és a gyermekek biztonságának érdekében mindenkire nézve egyaránt kötelező!

Óvodavezető


Játékok:

Éneklő pacik| alapok | csoportok | életképek | események | házirend | programunk | aktuális |
Debrecen © Szivárvány Óvoda

googlePR.hu - ingyenes PageRank Google PageRank toplista Bannercsere linkcsere